मूविंग ऑन Moving On Lyrics Meaning in Hindi – Yohani

मूविंग ऑन Moving On Lyrics Meaning in Hindi – Yohani Lyrics in Bengali, Hindi & English, Best Hindi, Bengali songs lyrics of all timeHindi song lyrics, Bengali song lyrics of the all time all in English, Hindi and Bengali, Hindi song lyrics in English, best Hindi songs lyrics of all time, romantic songs lyrics Hindi 2021

Image

  Image Lyrics

Info

 • Song: Moving On
 • Lyrics: Yohani
 • Starring: Yohani
 • Lyrics: Yohani
 • Label: Red Bull Records

lyrics

Youtube Video

lyrics

   Made it through an aching heart
   Remains of you remain undue
   Every time i find my way
   To live to fight another day..

   Every turn on the freeway
   I’ll remember you always
   Haunts me for one mistake
   Pulled over my insane..

   I’m moving on
   It’s been too long
   Now i know
   To find my way
   I’m leaving you..

   Lies are your a-b-c
   Blinded i couldn’t see
   Changed myself right here
   All for you my dear..

   In another life
   Maybe i’ll love you twice
   Goodbye tonight
   Won’t apologize..

   Every turn on the freeway
   I’ll remember you always
   Haunts me for one mistake
   Pulled over my insane..

   I’m moving on
   It’s been too long
   And now i know
   To find my way
   I’m leaving you..

   Partuh partuh haduh
   Waduh goduh gahsunu
   Cartuh cartuh kiwwuhth
   Puhduh gaytunu..

   Raituh raituh induhhetuh
   Martuh thaynunu
   Gartuh gartuh thurulutah
   Goduh wahdunu..

   Hairuh dama yanuh
   Waguh danuh danuh aduh hateuh
   Mumuh ingi bingi bandi
   Maayum hahtuh huhthurrutuh..

   Binduh sinduh pitupah
   Hummuwunuh wuhruhduhta
   Thurniwumah summuhwahdunemi
   Mumuh dahhuhnuta..

   I’m moving on
   It’s been too long
   Now i know
   To find my way
   I’m leaving you..

   I’m moving on
   It’s been too long
   Now i know
   To find my way
   I’m leaving you..

lyrics

   मेड इट थ्रू एन एकिंग हार्ट
   रिमेंस ऑफ़ यू रिमैन अनडु
   एव्री टाइम आई फाइंड माय वे
   टू लिव फाइट अनोदर डे..

   एव्री टर्न ऑन दी फ्री वे
   आई’विल रेमेम्बेर यू ऑलवेज
   हाउंटस मी फॉर ऑन मिस्टेक
   पुल्लड़ ओवर माय इनसेन ..

   आई’म मूविंग ऑन
   इट्स बीन ठू लॉन्ग
   नाउ आई नो
   टू फाइंड माय वे
   आई’म लीविंग यू ..

   लाइज आर योर ए-बी-सी
   ब्लाइंडेड आई कुडंट सी
   चेंज्ड माइसेल्फ राइट हियर
   आल फॉर यू माय डिअर ..

   इन अनोदर लाइफ
   मेबी आई’विल लव यू ट्वाइस
   गुडबाय टुनाइट
   वोंट अपोलॉजाइज़..

   एव्री टर्न ऑन दी फ्री वे
   आई’विल रेमेम्बेर यू ऑलवेज
   हाउंटस मी फॉर ऑन मिस्टेक
   पुल्लड़ ओवर माय इनसेन ..

   आई’म मूविंग ऑन
   इट्स बीन ठू लॉन्ग
   नाउ आई नो
   टू फाइंड माय वे
   आई’म लीविंग यू ..

   पार्टूह पार्टूह हडुह
   वडुह गोडुह गहसुनु
   कार्टुह कार्टुह किव्वुह्थ
   पुहडुह गयटुनु..

   रैटुह रैटुह इन्डुहहेटुह
   मरटुह थयनुनु
   गरटुह गरटुह थुरुलुटाह
   गोडुह वहडुनु..

   हेरुह दामा यनुहु
   वगुह दनुह दनुह अडुह हटुउह
   मुमुह इंगी बिंगी बंदी
   मायुम हहटुह हुहथुररुटुह..

   बिनडुह सिनडुह पिटुपाह
   हम्मुवुनुह वुहरुह्डुहता
   थुरनीवुमाह सुम्मुह्वाहडुनेमी
   मुमुह डहहुहनुटा..

   आई’म मूविंग ऑन
   इट्स बीन ठू लॉन्ग
   नाउ आई नो
   टू फाइंड माय वे
   आई’म लीविंग यू ..

   आई’म मूविंग ऑन
   इट्स बीन ठू लॉन्ग
   नाउ आई नो
   टू फाइंड माय वे
   आई’म लीविंग यू ..
Close Menu